Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

REKRUTACJA 2022/2023

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

R E K R U T A C J A   2022/2023
01.03.2022 r. - 21.03.2022 r.
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Wnioski można pobrać ze strony przedszkola lub w placówce. 

Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór: 24 miejsca - rocznik 2019.

ZASADY   REKRUTACJI
  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca  do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest od możliwości organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru
We wnioskurodzice mogą zaznaczyćnie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacjiwniosek będzierozpatrywany w poszczególnych przedszkolachwedługpodanej kolejności. Jeżelidziecko nie zostało przyjęte do przedszkolaz pierwszego wyboru, może być przyjętedo drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach. Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.


Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych
KRYTERIA GŁÓWNE

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie  kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
 
KRYTERIA DODATKOWE

 1. Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym  – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt.                     
 2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja – 3 pkt.                           
 3. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km – 1 pkt.                         

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych                                                        

 1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 2. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 3. Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.


ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2022/2023.

Załączniki artykułu

Klauzula informacyjna (doc) 0.03mb, (pobrań: 184)
Zasady rekrutacji 2022-2023 (doc) 0.06mb, (pobrań: 49)
Wniosek rekrutacja 2022-2023 (doc) 0.07mb, (pobrań: 48)