Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Rada Rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Drodzy Rodzice, strona WWW PS nr 8 powstała przede wszystkim  z myślą o Was, aby móc przekazywać Wam aktualne informacje  o przedszkolu, w którym bawi się i  uczy Wasze dziecko.
 

 
Rodzina i Przedszkole to dwa środowiska, które  w szczególny sposób wpływają na dziecko i stymulują jego rozwój, dlatego też nasze przedszkole to miejsce przyjazne nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców.
Organem powołanym w imieniu rodziców do współpracy  z przedszkolem jest Rada Rodziców, która włącza się  w organizowanie imprez dla dzieci, zapoznaje się z osiągnięciami przedszkola, ale także, w miarę możliwości, wspiera finansowo działania podejmowane w Przedszkolu na rzecz dzieci.

W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 8.
____________________________________________________
 
  1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola.
  2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu walnym wszystkich rodziców.
  3. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
  4. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
  5. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
  6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
  7. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
  8. Organy przedszkola szczegółowo określają w regulaminie swoje zadania, obowiązki, kompetencje zgodnie z ustawą o systemie oświaty tak, aby przede wszystkim gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie przedszkola oraz zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.