Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

O programie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

Program Przedszkole Promujące Zdrowie (PPZ)  ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do większej aktywności fizycznej oraz propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzięki temu dzieci z naszego przedszkola i ich rodziny będą cieszyły się lepszą kondycją fizyczną oraz stanem zdrowia. Przez cały rok szkolny będziemy podejmować szereg inicjatyw, aby uświadamiać znaczenie zdrowego stylu życia, które będzie owocować w przyszłości.
 
Koncepcja i zasady tworzenia przedszkola promującego zdrowie:
Podstawą tworzenia przedszkola promującego zdrowie jest koncepcja promocji zdrowia i wykorzystywane w niej specyficzne podejścia. Poznanie i zrozumienie tej koncepcji jest niezbędne dla wdrażania i rozwoju Przedszkola Promującego Zdrowie.
 
Co to jest „zdrowie”?
Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).
 
Co to jest promocja zdrowia?
Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności.
W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest  znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.
 
Podejścia w promocji zdrowia:
W promocji zdrowia wykorzystuje się specyficzne podejścia. Szczególnie istotnymi wśród nich są:
 Podejście siedliskowe –zdrowie jest tworzone i doświadczane przez ludzi w miejscach, w których uczą się, pracują, bawią, odpoczywają, kochają. Siedlisko jest systemem społecznym (całością), który zmienia się, aby poprawiać i doskonalić zdrowie. W siedlisku, którym jest np. miasto, zakład pracy, szkoła, przedszkole, rodzina, ludzie podejmują wspólnie działania na rzecz zdrowia, poszukując różnych form wsparcia z zewnątrz. 
Podejście „od ludzi do problemu” –ludzie (społeczność) w danym siedlisku  identyfikują własne problemy zdrowotne po to, aby je rozwiązać (usunąć, zredukować). Podejmują w tym celu działania (a nie narzucone, zewnętrzne programy), w których uwzględnia się dwie grupy czynników: środowiskowe (związane z miejscem i warunkami ich codziennego życia, relacjami z innymi) i osobiste (styl życia, kompetencje, motywacja, zdolności przystosowawcze). Podstawowym warunkiem ich skuteczności jest uczestnictwo i współdziałanie ludzi oraz tworzenie warunków dla aktywności jednostek i grup.
Tworzenie sieci siedlisk/organizacji realizujących projekty/programy promocji zdrowia w celu wymiany informacji i doświadczeń, współpracy bez rywalizacji i podejmowania wspólnych działań.
Długotrwałość działań i systemowe podejście do planowania, dokonywanie ewaluacji jako podstawowe warunki skuteczności podejmowanych działań.
 
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ.
 
Standardy przedszkola promującego zdrowie:

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną i stwarza warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Tworzenie i rozwój Przedszkola Promującego Zdrowie to proces wielu zmian dokonywanych przez członków jego społeczności. Zmiany te dotyczą jednostek oraz przedszkola jako instytucji i siedliska. Jest to proces długotrwały, gdyż efektów zmian, w tym zmian zachowań zdrowotnych ludzi, można oczekiwać po kilku latach systematycznych działań.