Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

DODATKOWE INFORMACJE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
zasady przedszkole123

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00-16:30
(śniadanie - godz. 8:30)
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
 
W przedszkolu może przebywać WYŁĄCZNIE
1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi (wychowankami przedszkola)
bez osób towarzyszących.

 
 W razie pytań, proszę o kontakt telefoniczny (44 7339040)
lub e-mail: przedszkole8@przedszkole8.piotrkow.pl

Przyprowadzanie/odbieranie dziecka:
1. Drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte.
2. Wejście do przedszkola rodzic/opiekun sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych (do przedszkola wchodzi WYŁĄCZNIE 1 rodzic/opiekun z dzieckiem).
3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej – szatni przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • gotowość wejścia dziecka z szatni do sali rodzic/opiekun sygnalizuje dzwonkiem w szatni.
4. W szatni może przebywać 10 rodziców wraz z dziećmi.
5. Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych (przez cały czas pobytu w placówce) lub dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

8. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w szatni.
 
Pobyt dziecka w placówce:
1. Dzieci bawią się wybranymi przez siebie zabawkami, które po skończonej zabawie odkładają na wyznaczone w sali miejsce w celu dezynfekcji.
2. Dezynfekcja zabawek prowadzona jest na bieżąco przez woźną oddziałową.
3. Z sali, w której przebywa grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
  • sprzęty sportowe wykorzystywane do zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane przez personel obsługowy.
4. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
5. Na terenie placówki dzieci nie mają obowiązku noszenia masek ani rękawiczek.
6. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
7. Opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 m.
8. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
9. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 2 m odległości od innych osób, rodzic/opiekun zostaną niezwłocznie poinformowani w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
  • jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecko będzie miało mierzoną temperaturę ciała po uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna na pomiar.
10. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
  • sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany – przy braku takiej możliwości zostanie zabezpieczony przed używaniem.
     
Kontakt z nauczycielami:
1. Sposobem szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka jest komunikacja telefoniczna – rodzice są zobowiązani do niezwłocznego uaktualniania numerów telefonów kontaktowych.
2. Chęć kontaktu z nauczycielem w placówce należy zgłosić poprzez użycie dzwonka w szatni. W czasie rozmowy nauczyciel i rodzic zobowiązani są zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m. Rozmowa z nauczycielem odbędzie się wyłącznie wówczas, kiedy możliwe będzie pozostawienie dzieci w sali z innym opiekunem. Raz w miesiącu będą odbywały sie konsultacje z rodzicami.
 
Z A P R A S Z A M Y :)
powrót